Služby – účtovná a mzdová agenda

Ste malá alebo stredne veľká spoločnosť.

Máte záujem znižovať náklady Vašej spoločnosti?

Nie ste spokojní s poskytovaným účtovným servisom?

Máte vysoké daňové nedoplatky, prípadne pokuty za nesprávne vedené účtovníctvo? 

Ak vás trápi aspoň jedna z týchto otázok neváhajte…..a využite naše služby!

Naša spoločnosť sa popri obchodnej činnosti zaoberá aj vedením jednoduchého a podvojného účtovníctva pre svojich klientov, pričom využívame všetky praktické skúsenosti a podnety vyskytujúce sa pri našej hlavnej činnosti.

Poskytujeme kvalifikovaný účtovnícky servis malým a stredným podnikateľským subjektom ako i neziskovým organizáciám.

Využívame ekonomický software od spoločnosti  KROS, a.s. Žilina

Našim cieľom je spokojný klient, ktorý má vždy k dispozícii aktuálne výsledky hospodárenia pre kvalitné a správne rozhodnutia.

Ponúkame nasledovné služby:

–          komplexné vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva

–          zostavenie účtovnej závierky

–          spracovanie daňových priznaní k DPFO a DPPO

–          spracovanie daňových priznaní k DPH

–          komplexná mzdová a personálna agenda

–          ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

–          účtovné poradenstvo, ekonomické služby

Jednoduché účtovníctvo

–          spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov, ich posúdenie z účtovného a daňového hľadiska

–          vedenie peňažného denníka

–          vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

–          vedenie knihy evidencie DPH, spracovanie podkladov pre DP, súhrnný výkaz

–          evidencia hmotného a nehmotného majetku

–          vedenie skladovej evidencie,

–          kniha jázd

–          vedenie ostatných účtovných kníh

–          mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta.

Podvojné účtovníctvo

–          spracovanie a zaúčtovanie prvotných dokladov, ich posúdenie z účtovného a daňového hľadiska

–          vedenie hlavnej knihy

–          vedenie knihy analytickej evidencie

–          vedenie účtovného denníka

–          evidencia pohľadávok a záväzkov

–          evidencia DPH, spracovanie podkladov pre DP, súhrnný výkaz

–          vedenie skladovej evidencie

–          evidencia hmotného a nehmotného majetku

–          kniha jázd

–          mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta.

Mzdová a personálna agenda

–          personálna agenda

–          pracovné zmluvy, dohody

–          spracovanie miezd – HPP, DVP, DoBPŠ

–          výpočet nemocenských dávok

–          výplatné listiny

–          mesačné výkazy do poisťovní, hlásenia, potvrdenia

–          ročné zúčtovanie dane

–          ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

–          mzdové listy, ELDZ.

Účtovné poradenstvo, ďalšie ekonomické služby

–          sledovanie legislatívnych zmien, konzultácie

–          spracovanie vnútropodnikových smerníc podľa potrieb klienta

–          zastupovanie klienta pri jednaní so správcom dane v prípade kontroly

–          vypracovanie hlásenia Intrastat

–          vyhotovenie štatistických prehľadov

–          finančná analýza

–          príprava podkladov k žiadosti o bankový úver, dotáciu, štátny príspevok

–          poradenstvo pri založení firmy.