Ochrana osobných údajov v spoločnosti Climax, s.r.o.

Právne upozornenie

Aký typ údajov zhromažďujeme o vás  a ako ich používame?

V závislosti od toho, ako s nami spolupracujete, môžeme spracovať niekoľko typov údajov, ktoré sa vás týkajú. Môžeme uchovávať vaše kontaktné údaje, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, názov spoločnosti a adresu, telefónne číslo, pracovné zaradenie a úlohu. Tieto informácie použijeme iba na spracovanie objednávok alebo na informovanie o aktuálnych novinkách, udalostiach, špeciálnych ponukách a propagáciách našich produktov, ktoré vás môžu zaujímať. Môžeme tiež zhromažďovať a používať vaše informácie na iné všeobecné podnikateľské účely, ako je napríklad udržiavanie každodennej prevádzky a bezpečnosti našich webových stránok a aplikácií a vykonávanie interných marketingových a demografických štúdií.

Tieto činnosti väčšinou vyžadujú zhromažďovanie a používanie určitých technických počítačových informácií, informácií o aktivitách na webových stránkach a spätnej väzby od zákazníkov. Komunikácia súvisiaca s marketingom (propagačný e-mail, vrátane bulletinov, zoznamov udalostí a ďalších podobných typov marketingovej komunikácie) vám vždy poskytne príležitosť na odhlásenie, ak nechcete dostávať ďalšie marketingové komunikácie od nás.

Na akom právnom základe používame vaše údaje?

Vaše osobné údaje použijeme iba vtedy, keď nám to dovoľuje príslušné nariadenie o ochrane údajov. Najčastejšie použijeme vaše osobné údaje za nasledujúcich okolností: 1) kde musíme plniť zmluvu zmluvu, podľa podmienok s vami dohodnutými, 2) ak musíme splniť zákonnú povinnosť, alebo 3) ak je to potrebné pri našich legitímnych záujmoch a vašich záujmoch a kde základné práva neprekračujú tieto záujmy.

Ako zabezpečujeme vaše údaje?

Zaviedli sme vhodné opatrenia na ochranu bezpečnosti vašich informácií. Medzi tieto opatrenia patrí okrem iného uchovávanie vašich osobných informácií v bezpečnom prostredí, ktoré nie je prístupné neoprávneným osobám. V prípade potreby používame pri prenose šifrovanie SSL a overíme si totožnosť registrovaných používateľov skôr, ako budú môcť pristupovať k osobným informáciám, ktoré o nich uchovávame.

Kto je správca údajov?

Riadiaci orgán registrovaných údajov je Climax, s.r.o., Znievska 12, 85106 Bratislava. Ak máte otázky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo iných súvisiacich otázok, kontaktujte prosím gdpr@climax.sk.

Kde budú spracované moje osobné údaje?

Spoločnosť Climax, s.r.o. realizuje svoju činnosť iba v krajinách EÚ, pričom nemá žiadne zahraničné pobočky.

Poskytovatelia služieb tretích strán môžu pri poskytovaní svojich služieb potrebovať vaše osobné údaje. Všetky tieto tretie strany musia vždy poskytovať rovnakú úroveň bezpečnosti vašich osobných údajov ako Climax,s.r.o. a ak je to potrebné, sú viazaní právnym súhlasom, aby vaše osobné údaje uchovali ako súkromné, bezpečné a spracovali ich iba na základe konkrétnych pokynov. Zoznam poskytovateľov služieb tretích strán a ich umiestnenia je k dispozícii na požiadanie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba dovtedy, kým bude potrebné naplniť ciele, ktoré sme ich zhromaždili, vrátane účelu splnenia akýchkoľvek právnych, účtovných alebo reportovacích požiadaviek. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len dovtedy, kým to bude primerane potrebné, berúc do úvahy potrebu odpovedať na otázky alebo vyriešiť problémy, poskytovať vylepšené a nové produkty a služby a dodržiavať zákonné požiadavky podľa platných zákonov. Po uplynutí tohto obdobia budú vaše osobné údaje odstránené zo všetkých systémov v Climax, s.r.o..

Ako uplatňujete svoje práva?

Vždy môžete kontaktovať svoju kontaktnú osobu v Climax, s.r.o. na emailovej adrese gdpr@climax.sk, ak by ste chceli:

  • Prečítať si, upraviť alebo odstrániť údaje, ktoré ste nám poskytli.
  • Predmet niektorých činností spracovania údajov – napr. odhlásiť sa z newsletterov.
  • Obdržať kópiu vašich údajov.
  • Opýtať sa nás čokoľvek, čo sa týka súkromia vašich údajov.

Ako podáte sťažnosť?

Ak si myslíte, že Climax, s.r.o. nespracováva vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto oznámení alebo v príslušných zákonoch na ochranu údajov, obráťte sa prosím na adresu gdpr@climax.sk. Môžete kedykoľvek podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov týkajúcich sa zberu informácií, kontaktujte nás na adrese gdpr@climax.sk.