Všeobecné dodacie a platobné podmienky

Tieto všeobecné dodacie a platobné podmienky budú aplikované na všetky služby a dodávky produktov predávajúceho (spoločnosti Climax, s.r.o., Bratislava) kupujúcemu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Všetky právne vzťahy a úkony urobené kupujúcim, ktoré sú v rozpore s týmito dodacími a platobnými podmienkami sú pre predávajúceho Climax, s.r.o. Bratislava zmluvne nezáväzné.

I. Objednávanie produktov

Obchodná zmluva podľa týchto podmienok nie je uzavretá dovtedy, pokiaľ predávajúci písomne nepotvrdí kupujúcemu písomnú, elektronickú alebo ústnu objednávku. V prípade nesúladu medzi objednávkou od kupujúceho a potvrdením objednávky od predávajúceho je kupujúci povinný o tomto informovať predávajúceho obratom. V opačnom prípade je potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho pre kupujúceho záväzné. Potvrdená objednávka predávajúcim nemôže byť zrušená ani zmenená kupujúcim bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za spôsobenú škodu, ktorá vznikne dodávateľovi zrušením alebo zmenou objednávky a neodobratím objednaného tovaru.

II. Dodacie podmienky

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodávky produktov budú uskutočňované v dohodnutých termínoch dodania, ktoré budú potvrdené v potvrdení objednávky a s dodacou podmienkou DDP Kupujúci podľa Incoterms 2000, pričom náklady vnútrozemskej prepravy hradí odberateľ. Dodávky hlbokomrazených kultúr budú uskutočňované s dodacou podmienkou DDP Kupujúci, pričom náklady vnútrozemskej prepravy hradí predávajúci. Na dodanie produktov bude predávajúci využívať služby prepravných spoločností, poštu, a iné. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené meškaním dodávok.

III. Cenové a platobné podmienky

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetky ceny sú kalkulované na parite DDP Bratislava (hlbokomrazené kultúry na parite DDP Kupujúci) podľa Incoterms 2000 vrátane cla a poplatkov súvisiacich s importom produktov a služieb bez DPH v mene EUR. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny produktov už potvrdených objednávok v súvislosti s nákladmi vyplývajúcimi zo zásahov vlád, medzinárodných organizácií, ktoré sú mimo kontroly predávajúceho. Ak nie je dohodnuté inak, za produkty a služby sa platí v hotovosti pri dodaní.

V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úroky z omeškania vo výške 0,025% za každý deň omeškania prvým dňom nasledujúcim po splatnosti daňového dokladu. Kupujúci nie je oprávnený zadržať platbu predávajúcemu v súvislosti s reklamovaným tovarom. Predávajúci je oprávnený podržať budúce zásielky kupujúcemu pokiaľ nebudú zaplatené všetky dlhy kupujúceho.

IV. Reklamácie

Kupujúci okamžite pri dodaní produktov a služieb prekontroluje, či tovary a služby sú dodané podľa dohodnutých podmienok. Akákoľvek reklamácia musí byť uplatnená okamžite po dodaní alebo ihneď po zistení závady. Na skryté vady produktov, ktoré nie je možné zistiť pri preberaní je možné uplatniť reklamáciu do polovice doby medzi dátumom expirácie a dátumom dodania. Pri chybnom tovare môže kupujúci požadovať iba jeho výmenu. Kupujúci je povinný dodržiavať skladovacie a iné podmienky manipulácie a použitia dodaných produktov, ktoré musia byť dôsledne dodržiavané, inak nárok na reklamácie zaniká. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou a skladovaním alebo iným narábaním s produktmi, na ktoré neboli určené, na experimentálne použitie alebo na iné neobvyklé použitie.

V. Zodpovednosť

Predávajúci nesie zodpovednosť za škody spôsobené kupujúcemu podľa §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci nezodpovedá za ušlý zisk, ušlý zárobok a ostatné nepriame škody, ktoré boli spôsobené kupujúcemu nesprávnou manipuláciou a skladovaním alebo iným narábaním s produktmi, na ktoré neboli určené alebo na iné neobvyklé použitie. V prípade vzniku škody alebo zistenia skrytej vady je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho o zistenej vade produktu, aby bola okamžite zabezpečená náprava. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené na dodávaných produktoch vyššou mocou, pod ktorou sú chápané udalosti ako explózia, požiar, živelné pohromy, a pod.

VI. Mlčanlivosť

Kupujúci sa zaväzuje dodržať mlčanlivosť o informáciách, ktoré získal od predávajúceho počas trvania ich obchodného vzťahu.

V Bratislave dňa 1.3.2011